вторник, 23 јуни 2009

Ликовна колонија во конаците на Дрен

Три­на­е­сет уметници од земјава и од Србија, од вчера до 29 јуни, ин­спи­ри­ра­ни од природните убавини во околината на прилепското село Дрен, ќе тво­рат во конаците на манастирскиот комплекс "Св. Илија ", во рамките на Ли­ков­на­та колонија која ја организира Центарот за култура "Марко Це­пен­ков" .
Ол­ги­ца Антоска, Владимир Кнежевиќ, Сергеј Дамовски, Анета Петреска, Ма­ри­ја Стојановска и Мита Ристиќ се дел од уметниците што ќе учес­тву­ва­ат на втората ликовна колонија "Дрен 2008". "По ланскиот успех, кога 13 умет­ни­ци создадоа 28 дела кои ги виде не само прилепската туку и кул­тур­на­та јавност во повеќе македонски градови, и Министерството за кул­ту­ра финансиски застана зад Колонијата, која годинава има ин­тер­на­ци­о­на­лен карактер", вели директорот на Центарот Тони Чатлески.
Извор: Вест